ენტომოფაგი ხოჭოები

მავნებლ-დავადებებისგან მცენარეთა დაცვის მიზნით შეიქმნა უამრავი ქიმიური საშუალებები, რომლებიც შედარებით იაფი, ხელმისაწვდომი და რაც მთავარია ერთი შეხედვით ეფექტური აღმოჩნდა მავნე ორგანიზმებისაგან მცენარეთა დასაცავად. მაგრამ ქიმიური ნივთიერებების გამოყენებამ დადებითი მხარეებთან ერთად  უარყოფითი შედეგებიც გამოიწვია, კერძოდ დაირღვა ბუნებრივი წონასწორობა ბიოცენოზებში, შემცირდა ან სრულიად განადგურდა სასარგებლო ორგანიზმები, მაშინ როდესაც მავნებლებმა გამოიმუშავეს რეზისტენტულობა (გამძლეობა, შემგუებლობა), ან ჩნდება   მავნებლების ახალი ფორმები, მაგალითად აზიური ფაროსანა, აქედან გამომდინარე მავნებელ-დავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის ქიმიური მეთოდების გამოყენება მათ რიცხოოვნობას კი არ ამცირებს, არამედ ზრდის. ნიადაგში, წყალში, დაგროვდა დიდძალი რაოდენობით ქიმიური ნივთიერებების ნარენები, რომლებიც შემდგომ აისახება  საკვებ პროდუქტებში. (more…)

Advertisements

ატმის დაავადებები, მავნებლები და მკურნალობის მეთოდები

(more…)

ჩაის მავნე ორგანიზმები

(more…)

თესლი, თესვის მეთოდები და ნორმები

(more…)

მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა  ორგანულ სოფლის მეურნეობაში

         მცენარეთა დაცვაში გულისხმობენ მცენარეთა მავნებლებისა და დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლას. ორგანულ მეურნეობაში მცენარეთა დაცვა გულისხმობს არა მხოლოდ ქიმიური საშუალებების შეცვლას ბიოლოგიური საშუალებებით, არამედ თვით ბრძოლის მიმათ განსხვავებულ დამოკიდებულებას. ორგანულ მეურნეობაში მთავარია არა მცენარის დაავადებებთან ან მავნებლებთან ბრძოლა, არამედ ისეთი ღონისძიებების გატარება, რაც ხელს შეუშლის მავნებელ–დაავადებათა  ძლიერ გავრცელებას. (more…)

კულტურული წყავი – სასარგებლო მცენარე

პლანეტაზე გლობალური დათბობის შედეგად გამოწვეული აგროკლიმატური რისკების ფონზე დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში ბევრი კულტურული ნარგაობა მოუსავლიანი ხდება, განსაკუთრებით კურკოვნები და თესლოვნები, რომლებიც ყვავილობის ფაზაში (მარტი-აპრილი) გახშირებული საგაზაფხულო წაყინვების, დაბალი ტემპერატურებისა და მოჭარბებული ტენიანობის შედეგად ნაწილობრივ ან მთლიანად კარგავენ მოსავალს. ასეთი არახელსაყრელი  პირობების მიმართ შედარებით გამძლე კულტურას მიეკუთვნება წყავი. (more…)

ალტერნატიული მიწათმოქმედების მიმართულებები

ალტერნატიული მიწათმოქმედება ვითარდება სხვადასხვა მიმართულებებით, როგორიცაა: ორგანული, ბიოდინამიური, ორგანო–ბიოლოგიური, ბიოორგანული, ბიოინტენსიური და სხვა. (more…)