მცენარეთა ზრდა და განვითარება

   მცენარის ყველა ვეგეტაციური ორგანო ყალიბდება ჯერ კიდევ თესლის ჩანასახოვან მდგომარეობაში. მცენარის აღმოცენებისას პირველად ჩნდება ღივი, რომელიც მიემართება ვერტიკალურად, ნიადაგის სიღრმეში, რამდენიმე ხნის შემდეგ კი ჩნდება მცენარის აღმონაცენი, რომელიც ამოდის ნიადაგის ზედაპირზე.  პირველ ხანებში აღმონაცენები იყენებენ თესლის სამარაგო ნივთიერებებს, ხოლო დაფესვიანების შემდეგ, ახალგაზრდა მცენარეები გადადიან ფესვურ კვებაზე, აყალიბებენ ფოთლებს და ფოტოსინთეზის ხარჯზე წარმოქმნიან მათი ზრდაგანვითარებისთვის აუცილებელ ორგანულ ნივთიერებებს.  მმცენარეებს აქვთ განვითარების – ვეგეტატიური და გენერაციული ორგანოების წარმოქმნის ფაზები. (more…)

Advertisements

ხორბლის მავნებელი ორგანიზმები

(more…)

ენტომოფაგი ხოჭოები

მავნებლ-დავადებებისგან მცენარეთა დაცვის მიზნით შეიქმნა უამრავი ქიმიური საშუალებები, რომლებიც შედარებით იაფი, ხელმისაწვდომი და რაც მთავარია ერთი შეხედვით ეფექტური აღმოჩნდა მავნე ორგანიზმებისაგან მცენარეთა დასაცავად. მაგრამ ქიმიური ნივთიერებების გამოყენებამ დადებითი მხარეებთან ერთად  უარყოფითი შედეგებიც გამოიწვია, კერძოდ დაირღვა ბუნებრივი წონასწორობა ბიოცენოზებში, შემცირდა ან სრულიად განადგურდა სასარგებლო ორგანიზმები, მაშინ როდესაც მავნებლებმა გამოიმუშავეს რეზისტენტულობა (გამძლეობა, შემგუებლობა), ან ჩნდება   მავნებლების ახალი ფორმები, მაგალითად აზიური ფაროსანა, აქედან გამომდინარე მავნებელ-დავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის ქიმიური მეთოდების გამოყენება მათ რიცხოოვნობას კი არ ამცირებს, არამედ ზრდის. ნიადაგში, წყალში, დაგროვდა დიდძალი რაოდენობით ქიმიური ნივთიერებების ნარენები, რომლებიც შემდგომ აისახება  საკვებ პროდუქტებში. (more…)

ატმის დაავადებები, მავნებლები და მკურნალობის მეთოდები

(more…)

ჩაის მავნე ორგანიზმები

(more…)

თესლი, თესვის მეთოდები და ნორმები

(more…)

მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა  ორგანულ სოფლის მეურნეობაში

         მცენარეთა დაცვაში გულისხმობენ მცენარეთა მავნებლებისა და დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლას. ორგანულ მეურნეობაში მცენარეთა დაცვა გულისხმობს არა მხოლოდ ქიმიური საშუალებების შეცვლას ბიოლოგიური საშუალებებით, არამედ თვით ბრძოლის მიმათ განსხვავებულ დამოკიდებულებას. ორგანულ მეურნეობაში მთავარია არა მცენარის დაავადებებთან ან მავნებლებთან ბრძოლა, არამედ ისეთი ღონისძიებების გატარება, რაც ხელს შეუშლის მავნებელ–დაავადებათა  ძლიერ გავრცელებას. (more…)