მცენარეთა დაცვა

მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა  ორგანულ სოფლის მეურნეობაში

         მცენარეთა დაცვაში გულისხმობენ მცენარეთა მავნებლებისა და დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლას. ორგანულ მეურნეობაში მცენარეთა დაცვა გულისხმობს არა მხოლოდ ქიმიური საშუალებების შეცვლას ბიოლოგიური საშუალებებით, არამედ თვით ბრძოლის მიმათ განსხვავებულ დამოკიდებულებას. ორგანულ მეურნეობაში მთავარია არა მცენარის დაავადებებთან ან მავნებლებთან ბრძოლა, არამედ ისეთი ღონისძიებების გატარება, რაც ხელს შეუშლის მავნებელ–დაავადებათა  ძლიერ გავრცელებას. (more…)
Advertisements

მცენარეთა კარანტინი _ ვინ გააუქმა და უნდა აღდგეს თუ არა ის?

(more…)

პესტიციდების უსაფრთხო და რაციონალური გამოყენების ძირითადი ასპექტები საქართველოში

სასოფლო-სამეურნეო მცენარეებს დიდ ზიანს აყენებენ მავნე ორგანიზმები: მწერები, ტკიპები, ლოკოკინები, ნემატოდები, სოკოები, ბაქტერიები, ვირუსები, მიკროპლაზმები, სარეველები და სხვა. მათ მიერ გამოწვეული დანაკარგები მინდვრის პირობებში აღწევს პოტენციური მოსავლიანობის 30-35%-ს, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შენახვისა და პირველადი გადამუშავების პერიოდის ჩათვლით კი _ 40-50%-ს. ამიტომ მავნე ორგანიზმებთან ბრძოლა სურსათის წარმოების ზრდის ერთ-ერთი მთავარი რეზერვია და მას მსოფლიოს განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნები ფართოდ მიმართავენ. (more…)

მცენარის მინერალური კვების თეორიის შესახებ

(more…)

სურსათის უვნებლობა და მეცნიერება


„მეცნიერება“, მისი არსის მკაცრი შეფასებით, როგორც კაცობრიობის კულტურის ერთ-ერთი მონაპოვარი — ევროპაში აღიარებული იქნა XVII საუკუნეში, რაც მიღებული ცოდნის ან ჰიპოთეზის გადამოწმებას უკავშირდებოდა. (more…)

მცენარეთა დაავადებები

მცენარეთა დაავადებებს ყოფენ შემდეგნაირად: აბიოტური ანუ არაცოცხალი გარემო ფაქტორებით გამოწვეული დაავადებები (არაპარაზიტული, არაინფექციური დაავადებები) და ბიოტური ანუ ცოცხალი ფაქტორებით გამოწვეული დაავადებები (პარაზიტული, ინფექციური დაავადებები). (more…)